Skip to the main content

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement
Doel
ARTIKEL 1
1. Met inachtneming van het doel, zoals beschreven in de statuten, zal
de vereniging het gezelligheidsaspect en de goede clubgeest nimmer uit
het oog verliezen. Zij zat hieraan de belangrijkste plaats toekennen op de
vaste wekelijkse bijeen komsten.
2. De leden zullen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten niet roken in de voor
de leden beschikbare ruimten.

Aanneming als lid
ARTIKEL 2
Aspirant-leden dienen zich aan te melden bij het bestuur. Zij verbinden zich,
bij acceptatie als lid, voor minimaal de rest van het lopende verenigingsjaar.
Het bestuur deelt op de eerstvolgende bijeenkomst de aanmelding mee aan
de leden. Gedurende twee weken na die mededeling kunnen door de leden
schriftelijke bezwaren tegen toelating worden ingediend, waarna het
bestuur een beslissing neemt.
Rechten en plichten van de leden

ARTIKEL 3
Naast de in de statuten genoemde rechten en plichten zijn nog van
toepassing :
a. De contributie dient vóór l februari van het verenigingsjaar te zijn
betaald.
b. Indien de contributie bij herhaling niet tijdig betaald wordt, kan het
bestuur betrokkene van verdere deelname aan de verenigingsactiviteiten
uitsluiten, totdat hij/zij heeft betaald.
c. Gespeeld wordt volgens de regels zoals vastgelegd in het spelreglement
van de N.B.B”, aangevuld met een eventueel eigen spelreglement van de
vereniging.
Rechten en plichten van aspirant leden

ARTIKEL 4
1. Aspirant leden zijn gerechtigd drie keer deel te nemen aan de
Club bijeenkomst, waarna zij moeten beslissen tot het wel of niet lid worden
van de bridgeclub.
2. Op deze drie bijeenkomsten dienen zij de hiervoor vastgestelde
vergoeding te voldoen aan de penningmeester.
3. Nieuw toegelaten leden betalen bij aanmelding het inschrijfgeld en
binnen een maand de contributie. Bíj toetreding tot de vereniging vóór
1 juli van enig jaar is de volledige contributie verschuldiqd, Na 1 juli de helft.

Beëindiging lid maatschap
ARTIKEL 5
Indien een op zegging niet overeenkomstig art. I lid 2 van de statuten heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur mocht besluiten en schriftelijk
meedeelt aan de opzegger, dat de opzegging wordt aanvaard.

Bestuur
ART]KEL6
Het bestuur wordt gekozen conform artikel 26 van de statuten uit de
kandidaten die zich voor verkiezing (eventueel herverkiezing ) beschikbaar
hebben gesteld,

ARTIKEL 7
De kandidaatstelling kan gebeuren door het nog zittende bestuur of via een
schriftelijke voordracht, door minstens vijf leden ondertekend, in te dienen
minstens vier dagen voor de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 8
1 Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin per lid wordt vermeld:
de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboorte datum,
de datum van toelating tot lid van de vereniging en het e-maíladres.
2 De leden zijn verplicht wijzigingen in de ingeschreven gegevens direct
aan het bestuur door te geven.

ARTIKEL 9
De bestuursleden kiezen uit hun midden een secretaris en een
penningmeester; zij worden voordrie jaar gekozen en treden om beurten
af in de volgorde:
als eerste de voorzitter en een eventueel gewoon lid;
als tweede de penningmeester en eventueel 2 gewone leden;
als derde de secretaris en eventueel 2 gewone leden.
Zij zijn terstond herkiesbaar.
Technische commissie (TC)
ARTIKEL 10
Alle door de vereniging te organiseren wedstrijden worden door de TC
geleid
.
ARTIKEL 11
De kandidaatstelling geschiedt op voordracht van het bestuur en behoeft
de goedkeuring van de ALGEMENE LEDENVERGADERING. Op kandidaatstelling
door de leden is Artikel 30 lid 3, 4 en 5 van de statuten van toepassing.

ARTIKEL 12
Leden van de TC kunnen niet tegelijkertijd bestuurslid zijn behoudens het
bepaalde in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement. Zij zijn ambtshalve
adviseur van het bestuur,

ARTIKEL 13
De TC zal voor een verenigingsjaar per halfjaar een wedstrijdprogramma
opstellen in overleg met het bestuur en zal zorgdragen voor de organisatie
van de club bijeenkomsten, clubwedstrijden en feestdrives,

ARTIKEL 14
De voorzitter van de TC maakt deel uit van het bestuur,

Evenementen Commissie (EC.)
ARTIKEL 15
Alle activiteiten. díe tíjdens de club bijeenkomsten niet tot de taak van de
TC behoren, worden door de EC georganiseerd.

ARTIKEL 16
De kandidaatstelling geschíedt op voordracht van het bestuur en behoeft
de goedkeuring van de ALGEMENE LEDEhVERGADERIN6.
Op kandidaatstelling door de leden is Artikel 30, lid 3, 4 en 5 van de statuten van
Toepassing

ARTIKEL 17
De leden van de EC kunnen niet tegelijkertijd bestuurslid zijn, behoudens
het bepaalde in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 18
De voorzitter van de EC maakt deel uit van het bestuur.

Slotbepaling
ARTIKEL 19
In de gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist
het bestuur.

Andere artikelen

AVG verklaring

Bridge Bond VOORWAARDEN DI6 ITALE NBB-DIENSTEN Versie november 2018 1. ALGEMEEN 1.1 Deze...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven

Statuten

STATUTEN van Bridge Ontspanningsclub B. O. C.N Naam, doel en vestigingsplaats Artikel 1 1. De...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven