Skip to the main content

AVG verklaring

Bridge Bond
VOORWAARDEN DI6 ITALE NBB-DIENSTEN
Versie november 2018
1. ALGEMEEN
1.1 Deze overeenkomst tussen de BridgeBond en het Lid beschrijft de voorwaarden omtrent de levering
van digitale Diensten door de BridgeBond aan het Lid. Deze Voorwaarden gelden als aanvulling op
eventuele andere afspraken die gelden tussen de BridgeBond en het Lid in het kader van het
lidmaatschap van het Lid van de BridgeBond. Voor zover het in deze Voorwaarden bepaalde in strijd
zou zijn met dergelijke andere afspraken, prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden met
uitzondering van de licentievoorwaarden die bij het NBB-Rekenprogramma horen.
L.2 ln deze Voorwaarden hebben de hierna te noemen begrippen de volgende betekenis:
Diensten: de digitale diensten die de BridgeBond levert aan het Lid op grond van het lidmaatschap van
de BridgeBond, daaronder begrepen de digitale diensten onder de volgende domeinnamen:
www.nbbclubsites.nl; www.miinnbb.nl; www.bridgepartnergezocht.nl; www.nbbportal.nl;
www.denksportcentrum.nl; www.topbridge.nl; www.bridgeshop.nl; www.elo-bridge.nl;
www.startmetbridee.nl; www.bridgetalent.nl en andere domeinnamen die door de BridgeBond
worden beheerd alsmede de digitale diensten die worden begrepen onder de termen NBBLedenadministratie,
NBB-Uitslagenservice, NBB-Boekhoudpakket en alle andere digitale diensten
waarvoor de BridgeBond duidelijk verantwoording neemt.
tid: partij bij deze overeenkomst en lid van de BridgeBond als bedoeld in artikel 4 van de statuten, of
het district als bedoeld in artikel 14 van de statuten, of een andere licentiehouder van het NBBRekenprogramma.
NBB: de vereniging Nederlandse Bridge Bond, een vereniging gevestigd te Utrecht.
BridgeBond: de vereniging Nederlandse Bridge Bond, een vereniging gevestigd te Utrecht.
Voorwoarden: deze overeenkomst getiteld “Voorwaarden Digitale NBB-Diensten”.
Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die door het Lid in staat wordt gesteld om de Diensten te
gebruiken onder verantwoordelijkheid van het Lid en in de hoedanigheid van functionaris,
1.3 Het Lid garandeert dat alle bepalingen in deze Voorwaarden omtrent het gebruik van de Diensten ook
door Eindgebruikers in acht zullen worden genomen.
2. OVER DE DIENSTEN
2.1- De BridgeBond levert aan het Lid de Diensten voor de duur en onder de voorwaarden zoals
omschreven in deze Voorwaarden. De BridgeBond verleent in dit kader aan het Lid het tijdelijke, nietexclusieve
en niet-overdraagbare recht de Diensten (door Eindgebruikers)te (laten) gebruiken voor de
eigen, normale (verenigings)doeleinden van het Lid. Het Lid is voor deze beschikbaarstelling en dit
gebruiksrecht geen afzonderlijke vergoeding verschuldigd ten opzichte van de vergoeding die het Lid is
verschuldigd uit hoofde van de toepasselijke lidmaatschapsvoorwaarden en/of het licentierecht, tenzij
tussen partijen uitd ru kkelijk a nders wordt overeengekomen.
2.2 De BridgeBond zal Eindgebruikers op verzoek telefonisch of per e-mail noodzakelijke ondersteuning
verlenen via de Helpdesk Automatisering ten aanzien van het gebruik van de Diensten. De BridgeBond
Voorwaarden Digitale NBB-diensten versie november 2018

2.3
2.4
2.5

ll, ” Nedertandse Bridge Bond
neemt uitsluítend deugdelijk onderbouwde ondersteuningsverzoeken in behandeling gedurende de bij
de BridgeBond gebruikelijke kantoortijden.
Het Lid mag uitsluitend personen aanwijzen als Eindgebruiker voor zover deze personen zullen
handelen conform instructie van het Lid, en voor zover deze personen zich hebben verbonden om te
handelen conform het bepaalde in deze Voorwaarden.
Het Lid aanvaardt de beschikbaarstelling van de Diensten “as is”, derhalve met alle zichtbare en
onzichtbare fouten en gebreken. De BridgeBond staat er niet voor in dat de Diensten foutloos en
zonder onderbrekingen functioneert. De BridgeBond spant zich in om fouten in de Diensten te
herstellen.
De BridgeBond kan te allen tijde besluiten bepaalde Diensten niet langer aan te bieden of de inhoud
dan wel omvang van de functionaliteit van de Diensten wijzigen. De BridgeBond is niet gehouden voor
het Lid bepaalde eigenschappen, functionaliteit, compatibiliteit en interoperabiliteit van de Diensten
te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
De BridgeBond kan de uitvoering van de Diensten voortzetten met gebruikmaking van nieuwe of
gewijzigde versies van de onderliggende programmatuur.
De BridgeBond kan de Diensten te allen tijde geheel of gedeeltelijk tfidelijk buiten gebruik stellen voor
preventief, correctief of adaptief onderhoud. De BridgeBond zal zich inspannen om de
buitengebruikstelling niet langer te laten duren dan noodzakelijk.
Het Lid staat er jegens de BridgeBond voor in dat het Lid en Eindgebruikers de Diensten gebruiken in
overeenstemming met alle op hen rustende wet- en regelgeving, daaronder mede begrepen wet- en
regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
Het Lid erkent dat de beschikbaarstelling en het gebruik van de Diensten onderworpen kunnen zijn
aan nadere voorwaarden van de BridgeBond dan wel een derde partij en verklaart zich bereid tot het
aanvaarden en naleven van dergelijke voorwaarden.
BEVEILIGING & BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
De BridgeBond spant zich in om technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen te
treffen om een veilige beschikbaarstelling van de Diensten te faciliteren.
De BridgeBond zal in het kader van het leveren van de Diensten de op de BridgeBond rustende
verplichtingen naleven die voortvloeien uit wet- en regelgeving aangaande de bescherming van
persoonsgegevens.
Het Lid zal eventueel aan hem toegekende inloggegevens voor de toegang tot Diensten nimmer delen
met derden, tenzij de BridgeBond daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.
Het Lid zal er alles aan doen om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden (al dan niet ongewenst)
beschikking krijgen over inloggegevens van het Lid. lndien het Lid op de hoogte raakt van een
dergelijke beschikking door een ongeautoriseerde derde, zal het Lid (i) zo spoedig mogelijk de
betreffende inloggegevens wijzigen en (ii) de BridgeBond daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke
rechten tot de bescherming van informatie met betrekking tot de Diensten, komen uitsluitend toe aan
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1_
3.2
3.3
3.4
4.
4.7
Voorwaarden Digitale NBB-diensten versie november 2018

Bridge Bond
de BridgeBond dan weltoeleveranciers van de BridgeBond. Niets in deze Voorwaarden strekt tot
gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
4.2 Het is het Lid en Eindgebruíkers niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke
karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van
intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen uit al hetgeen middels de Diensten aan het Lid en
Eindgebruikers beschikbaar wordt gesteld.
5, OVERDRACHTVANRECHTENENVERPLICHTINGEN
5.1 De rechten en/of verplichtingen van het Lid uit deze Voorwaarden zijn niet overdraagbaar aan een
derde.
6. AANSPRAKELIJKHEID
6.L De aansprakelijkheid van de BridgeBond voor iedere vorm van schade uit welke hoofde dan ook is ten
volste uitgesloten voor zover zulks is toegestaan onder het toepasselijke recht. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover de BridgeBond schade heeft veroorzaakt als gevolg
van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de BridgeBond.
6-2 Het bepaalde in dit artikel, alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze Voonvaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de
BridgeBond zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7. OVERMACHT
7.1 De BridgeBond is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de BridgeBond daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan:
overmacht van toeleveranciers van de BridgeBond, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring,
storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking,
algemene vervoersproblemen en de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
8. GEVOTGEN VAN NIET-NAKOMING DOOR HET LID
8.1 De BridgeBond kan de beschikbaarstelling van de Diensten en al haar overige verplichtingen op grond
van deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten indien het Lid
tekortgeschiet in de nakoming van een materiële verbintenis die voortvloeit uit deze Voorwaarden. De
BridgeBond kan haar verplichtingen jegens het Lid op grond van deze Voorwaarden eveneens met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten indien een Eindgebruíker in strijd handelt met
gebruikersvoorwaa rden d ie voortvloeien uit deze Voorwaarden.
8.2 De BridgeBond kan deze Voorwaarden en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van de
Diensten aan het Lid en Eindgebruikers met onmiddell’rjke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is
vereist, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien het Lid tekortgeschiet in de nakoming van een
materiële verbintenis die voortvloeit uit deze Voorwaarden. De BridgeBond kan deze Voorwaarden
eveneens met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien een Eindgebruiker in strijd handelt met gebruikersvoorwaarden die voortvloeien uit
deze Voorwaarden.
Voorwaarden Digitale NBB-diensten versie november 2018

9.
9.1
Nedertandse
Bridge Bond
WIJZIGING EN AANVULLENDE VOORWAARDEN
De BridgeBond is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De BridgeBond zal het Lid van
een dergelijke wijziging informeren, hetgeen ook via de website van de BridgeBond of via
elektronische post kan geschieden. Wijzigingen zijn van kracht nadat de wijziging bekend is
gemaakt en het Lid niet binnen 7 dagen hiertegen bij de BridgeBond heeft geprotesteerd.
DUUR EN BEËINDIGING
Deze Voorwaarden treden in werking op de dag dat zij door het Lid zijn ondertekend en blijven van
kracht zolang het Líd (in het kader van het lidmaatschap van de BridgeBond) aanspraak maakt op
de Diensten. Het Lid kan deze Voorwaarden niet tussentijds opzeggen.
Het recht tot het gebruik van de Diensten vervalt van rechtswege zodra deze Voorwaarden om
welke reden dan ook niet langer van kracht zijn. Het Lid en Eindgebruikers dienen het gebruik van
de Diensten onmiddellijk te staken indien deze Voorwaarden om welke reden dan ook niet langer
van kracht zijn.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbankte Utrecht.
10.
10.L
to.2
11.
11.1
tL.2
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND
Namens de Nederlandse Bridge Bond:
Gijs van der Scheer
Secretaris Bondbestuur
Namens het Lid {voor Districten lees: District}:

 

Andere artikelen

Statuten

STATUTEN van Bridge Ontspanningsclub B. O. C.N Naam, doel en vestigingsplaats Artikel 1 1. De...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Doel ARTIKEL 1 1. Met inachtneming van het doel, zoals beschreven in de...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven