Skip to the main content

Statuten

STATUTEN van Bridge Ontspanningsclub B. O. C.N

Naam, doel en vestigingsplaats
Artikel 1
1. De Vereniging opgericht op twintig april negentienhonderd vier en
negentig te Nuenen ca, draagt de naam Bridge Ontspanningsclub
B.O.C.N hierna te noemen: de vereniging.
2. De vereniging is gevestigd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging is een “niet rokersclub”.

Doel en middelen
ARTIKEL 2
De vereniging stelt zich ten doel om spelers, die eerst kortgeleden het
bridgespel hebben geleerd of die het nog aan routine ontbreekt,
gelegenheid te geven onder leiding te spelen met andere beginners,
teneinde hen in de ruimste zin des woords ervaring op te laten doen in
het bieden en spelen. Daarnaast biedt zij meer ervaren spelers de
mogelijkheid om in een ontspannen sfeer met elkaar het bridgespel te
beoefenen volgens de regels van de NBB.

ARTIKEL 3
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bieden van gelegenheid tot spelen.
b. het organiseren van wedstrijden.
c. het bevorderen van het deelnemen aan competities en wedstrijden.
d. al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden
geacht.

Leden
ARTIKEL 4
De vereniging kent leden, ereleden en donateurs
.
ARTIKEL 5
1. Leden zijn door het bestuur als zodanig aangenomen natuurlijke
personen overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk
Reglement.
Bij niet toelating door het bestuur kan de ALGEMENE LEDENVERGADERING
(ALV) op een daartoe door de betrokkene schriftelijk
ingediend verzoek alsnog tot toelating besluiten. Hierbij moet dan bij
meerderheid van stemmen beslist worden waarbij tenminste drievierde
van de leden aanwezig moet zijn.
2. Ereleden zijn die personen, die zich jegens de vereniging uitzonderlijk
verdienstelijk hebben gemaakt. Zij kunnen op voordracht van het bestuur
door de ALV als zodanig worden benoemd met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
jaarlijks financieel te steunen met een door de ALV vast te stellen minimum
bedrag of hoger

 

.
Rechten van de leden
ARÏIKEL 6
Leden hebben de volgende rechten:
1. Stemrecht op alle ledenvergaderingen van de vereniging.
2. Recht op deelname aan alle door de vereniging georganiseerde
bridgewedstrijden.
3. Recht op kopieën van de verslagen van de vergaderingen.
4. Recht tot introductie van aspirant leden.
5. Recht van bezwaarschrift tegen handhaving van leden en/of toelating
van aspirant leden.
6. Recht om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen.
Ereleden hebben dezelfde rechten als de leden. Zij zijn vrij van het
betalen van contributie.
Donateurs hebben toegang tot wedstrijdavonden in verenigingsverband,
echter zonder deelname.

Plichten van de leden.
ARTIKEL 7
Leden hebben de volgende plichten:
1. Het betalen van het vastgestelde entreegeld bij de aanvang van het
lidmaatschap.
2. Het betalen van de jaarlijks verschuldigde contributie.
3. Het op tijd verschijnen op de verenigingsavonden en/of wedstrijden.
4. Het tijdig melden van verhindering.
5. Het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten
en het huishoudelijk reglement.

Beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap.
ARTIKEL 8
1. Het lidmaatschap of het donateurschap eindigt:
a. door overlijden van het lid, erelid of donateur;
b. door opzegging door het lid, erelid of donateur; —
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement) door het bestuur.
e. door bepalingen in het Huishoudelijk Regelement.
2. Opzegging door het lid of erelid of opzegging van het donateurschap
kan slechts geschieden per het einde van het verenigingsjaar door
kennisgeving aan het bestuur van de vereniging. Deze dient uiterlijk vier
weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het
bestuur te zijn. Het bestuur is verplicht de ontvangst van deze opzegging
binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Opzegging volgens dit lid geschiedt door het bestuur,
behoudens beroep op de ALV, binnen dertig dagen na ontvangst van het
bestuursbesluit.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving door het bestuur van
de vereniging, welke kennisgeving uiterlijk víer weken voor de laatste
dag van het verenigingsjaar per post moet zijn bezorgd.
4. a. Ontzetting (royement) door het bestuur kan alleen geschieden
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld
heeft, of indien betrokkene door het bestuur van de Nederlandse
Bridgebond is geroyeerd.
b. De betrokkene díent binnen 2x 24 uur van het royement schriftelijk
op de hoogte te worden gesteld.
c. Het van het lidmaatschap ontzette lid heeft de mogelijkheid tot beroep
op de ALV binnen dertig dagen na ontvangst van het bestuursbesluit.
d. De geroyeerde heeft het recht in deze vergadering zijn standpunt
uiteen te zetten.
5. De ALV heeft eveneens het recht een ontzetting als bedoeld in het
vorige lid uit te spreken.
6. Een lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, blijft ook in de toekomst van
het lidmaatschap uitgesloten.
7. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschieden ten
aanzien van een bestuurslid door de ALV
B. Wanneer, ongeacht de reden of oorzaak, het lidmaatschap in de Íoop
van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het lopende jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.

ARTIKEL 9
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot
opzegging en/of ontzetting met opgave van redenen in kennis gesteld.

ARTKEL 10
1. Van een besluit als bedoeld in artikel 9 staat binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ALV.
2. Het bestuur is verplicht om een ALV, binnen één maand na ontvangst
van het in het eerste lid bedoelde beroep bijeen te roepen ter
behandeling van dit beroepsschrift.

ARTIKEL 11
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken
lid geschorst.

Schorsing
ARTIKEL 12
1. Het bestuur is bevoegd een lid of een erelid te schorsen voor een
periode van ten hoogste een jaar ingeval:
a. hij bij herhaling in stríjd handelt met de lidmaatschapsverplichtingen;
b. hij door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in
ernstige mate heeft geschaad;
c. hij door het bestuur van de Nederlandse Bridgebond is geschorst.
2. Het bestuur is verplicht de geschorste binnen twee maal vierentwintig
uur na het uitspreken van de schorsing daarvan schriftelijk in
kennis te stellen.
3. Gedurende de periode dat het lid of erelid is geschorst, kunnen de aan
het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
4. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit
tot schorsing van het bestuur, van de Nederlandse Bridgebond voornoemd,
heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot
schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridgebond als omschreven
ín de statuten en Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse
Bridgebond.
5. In alle andere gevallen kan de geschorste tegen het besluit tot
schorsing in beroep gaan bij de ALV van de vereniging, die daartoe
binnen vier weken na ontvangst van het beroep door het bestuur bijeen
geroepen wordt. De geschorste heeft het recht in deze vergadering zijn
standpunt uiteen te zetten.

Algemene ledenvergadering (ALV)
ARTKEL 13
Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of in de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

ARTIKEL 14
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van
het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden.
2. Op deze vergadering komen aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over haar werkzaamheden in het
afgelopen verenigingsjaar;
b. de rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerde beleid en beheer;
c. voorziening in de vacatures die in het bestuur ontstaan respectievelijk
ontstaan zijn;
d. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. plannen voor het nieuwe verenigingsjaar;
f. vaststelling van de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar;
g. de benoeming van een kascontrolecommissie.

ARTIKEL 15
Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer dat door de wet of de statuten
verplicht is.

ARTIKEL 16
1. Behoudens het bepaalde in artikel 15 is het bestuur verplicht een
algemene ledenvergadering te beleggen op schriftelijk verzoek van
tenminste een/vierde van het aantal leden.
2. Het bestuur is gehouden de gevraagde ledenvergadering binnen één
maand na ontvangst van het in lid 1 vermelde verzoek te beleggen.
3. Blijft het bestuur in gebreke dan hebben de aanvragers het recht bij
rondschrijven, dan wel bij oproep in de plaatselijke pers zelf de vergadering
bijeen te roepen onder vermelding van hetgeen behandeld zal
worden. In de oproep van deze vergadering moet vermeld worden dat
zij ingevolge deze bepaling is belegd.
4. De onder lid 3 bedoelde algemene ledenvergaderingen worden, zo de
voorzitter weigert deze vergaderingen te leiden, voorgezeten door een
door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid, bij voorkeur de vicevoorzitter.
Weigeren alle bestuursleden, dan zit degene die het meeste
aantal jaren lid is de vergadering voor en wijst hij/zij een secretaris aan
voor het notuleren van deze vergadering. Deze algemene ledenvergaderingen
hebben gelijke bevoegdheden als een door het bestuur van de
vereniging geconvoceerde ledenvergadering.

ARTIKEL 17
1. De ALV benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van tenminste
twee leden, geen deel uitmakend van het bestuur. Tevens wordt een
reserve lid benoemd. Jaarlijks treedt één van de twee leden af en wordt
het reserve lid automatisch kas controle lid. De commissie onderzoekt de
rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
eerstvolgende ALV zoals bedoeld in artikel 14 verslag van haar
bevindingen uit.
2. Het bestuur heeft tegenover de commissie ten behoeve van haar
onderzoek de verplichting alle gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. Na toestemming van het bestuur kan de commissie zich op kosten
van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. De ALV is te allen tijde bevoegd de commissie van haar taak te
ontheffen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

ARTIKEL 18
1. Alle leden, ereleden en donateurs, hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering.
2. Alle leden en ereleden hebben stemrecht en wel een stem per lid.
3. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan, doch slechts geldig
ten behoeve van een met name genoemd onderwerp.
4. Een stemgerechtigd lid mag, behalve de eigen stem, slechts een stem
bij schriftelijke volmacht uitbrengen. Alvorens te stemmen dient de
volmacht bij de secretaris te zijn ingeleverd.
5.Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn
echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
betreffen.

ARTIKEL 19
1. De oproep tot en de agenda voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
wordt tenminste twee weken voor de datum, waarop de vergadering zal
worden gehouden, aan alle leden toegezonden.
2. De oproep geschiedt door een schriftelijke mededeling aan alle leden,
ereleden en donateurs en vermeldt tijdstip en plaats van de vergadering
alsmede de plaats waar en de tijd gedurende welke op tenminste vijf
dagen voor de vergadering de agenda en de stukken die op de agenda
betrekking hebben ter inzage zullen worden gelegd.

ARTIKEL 20
De ALV kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen, die op de
agenda voorkomen.

ARTIKEL 21
Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering
bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de ALV.

ARTIKEL 22
De leden kunnen bij het bestuur schriftelijk voorstellen doen over
agendapunten voor de ALV. Deze voorstellen moeten uiterlijk een week
voor de vastgestelde datum zijn ingediend.

ARTIKEL 23
Indien een schriftelijk voorgesteld agendapunt voorzien is van tenminste
tien geldige handtekeningen van leden is het bestuur gehouden dat
punt te agenderen.

ARTIKEL 24
1. Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders
is bepaald, worden alle besluiten door de ALV genomen met gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
2. van het verhandelde worden notulen gehouden, welke in de volgende
vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
en secretaris ondertekend.

ARTIKEL 25
1. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met
gesloten niet-ondertekende briefjes gestemd.
2. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
3. Indien bij een stemming over de keuze tussen personen op geen der
personen de volstrekte meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt
een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste
stemmen verkregen. Indien niet kan worden uitgemaakt
tussen welke twee personen de herstemming moet plaatsvinden,
doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkregen,
wordt door een tussenstemming uitgemaakt, tussen welke personen
een herstemming zal plaatsvinden. Indien bij de tussenstemming
respectievelijk de herstemming de stemmen staken of op meer dan een
persoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot.
4. Niet geldig zijn:
a – blanco stembiljetten;
b. onleesbaar of onduidelijke stembiljetten;
c stembiljetten waarop namen voorkomen, die geen kandidaat
zijn gesteld.

Het bestuur
ARTIKEL 26
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, (te
weten in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester)
plus ten hoogste vijf gewone leden. Het bestuur wordt
gekozen uit en door de leden.
2. Bestuursleden treden af volgens een in het Huishoudelijk Reglement
opgenomen schema en kunnen worden herkozen.
4. Het bestuur wijst een vicevoorzitter aan, niet zijnde de secretaris of
de penningmeester.

ARTIKEL 27
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging.
2. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd ook beslissingen
te nemen aangaande zaken, waarover de ledenvergadering behoort te
beslissen. Het bestuur is verplicht bij voorkomende gevallen binnen een
tijdsbestek van vier weken een ledenvergadering uít te schrijven,
waarin de desbetreffende kwestie en de beslissing aan de orde dient te
komen.
3. Een bestuursbesluit is slechts geldig, indien op een bestuursvergadering
de helft plus een van het totale aantal bestuursleden
aanwezig is. De agenda van een bestuursvergadering dient steeds
vooraf aan de bestuursleden te zijn uitgereikt.

ARTIKEL 28
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van regístergoederen en het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2′ Een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de instemming van
de ALV.
ARTIKEL 29
1. De leden van het bestuur treden af volgens een rooster zoals
omschreven in lid 2 van dit artikel en wel in de jaarlijks, overeenkomstig
artikel 14 eerste lid, te houden ALV.
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, volgens hetwelk elk
jaar tenminste een lid aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester treden (onvoorziene
omstandigheden voorbehouden) niet gelijktijdig in enig jaar
af.
4. Een nieuw bestuurslid treedt aan op de datum waarop degene in wiens
vacature hij is benoemd, zou zijn afgetreden.
5. In tussentijdse vacatures kan door het bestuur worden voorzien tot
aan de eerstvolgende in lid 1 van dit artikel genoemde ledenvergadering.
6. Een bestuurslid dat tussentijds aftreedt dient dit schriftelijk aan het
bestuur kenbaar te maken.

ARTIKEL 30
1. Voor een bestuur vacature kan zowel door het bestuur als door de
leden een kandidaat worden gesteld.
2. Kandidaatstelling door het bestuur dient te geschieden gelijktijdig
met de oproep tot de ALV als bedoeld in artikel 14, eerste lid.
3. Kandidaatstelling door de leden dient schriftelijk te geschieden bij het
bestuur, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van de leden die
de kandidatuur steunen, uiterlijk vier dagen voor de algemene ledenvergadering.
4. Een kandidaatstelling overeenkomstig het tweede en/of derde lid van
dit artikel is alleen geldig indien die kandidaat een bereid verklaring bij
de secretaris inlevert voor of bij de kandidaatstelling, waarin hij/zij
verklaart een eventuele verkiezing te zullen aanvaarden.
5. Een kandidaatstelling overeenkomstig het derde lid van dit artikel
wordt uiterlijk één week voor de ALV aan de leden medegedeeld.

ARTIKEL 31
1 Het bestuur draagt zorg, dat het doel van de vereniging wordt
nagestreefd; het waakt over de naleving van de statuten en het
huishoudelijk reglement en over de uitvoering van de geldig genomen
besluiten. Het handelt daarbij met inachtneming van de besluiten van
de ledenvergadering.
2. Bij de uitvoering van de in lid 1 vermelde taak is het bestuur
behoudens het bepaalde in deze statuten en het huishoudelijk reglement,
bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer, welke ter bereiking van
het doel van de vereniging nodig of gewenst zijn.
3. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en verder zo
dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur zulks
nodig oordelen.
4. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te
nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun
stem schriftelijk uitbrengen.
5. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald worden besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Het bepaalde in artikel 24, tweede lid, is ook op het dagelijks bestuur
(DB) van toepassing.

ARTIKEL 32
1. De voorzitter leidt alle vergaderingen en is woordvoerder namens de
vereniging. Hij houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de
overige bestuursleden. Hij ziet er op toe, dat alle besluiten van
bestuurs- en ledenvergaderingen worden uitgevoerd. Hij tekent, met de
secretaris, alle officiële stukken waarop zijn handtekening wordt vereist.
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de
vicevoorzitter.
2. De secretaris voert de correspondentie, beheert het archief, verzorgt
de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en maakt het
jaarverslag. Hij brengt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering
schriftelijk verslag uit van de activiteiten van de vereniging over het
afgelopen verenigingsjaar.
3. De penningmeester voert het financiële beheer en is daarvoor te allen
tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de kascommissie.
Hij vertegenwoordigt de vereniging voor het beschikken over saldi bij
banken en/of girodiensten.
Op de algemene ledenvergadering brengt de penningmeester verslag
uit van het door hem gevoerde financiële beheer over het afgelopen
boekjaar.
4. Bij ontstentenis van de penningmeester wordt zijn taak overgenomen
door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid, uitgezonderd de
secretaris.
5. Het bestuur kan ten behoeve van telkens met name te noemen
zaken een of meer bestuursleden schriftelijk vertegenwoordigingsbevoegdheid
verlenen.
6. Het tekenen van stukken, die geen verbintenis of kwijting namens de
vereniging inhouden, kan door de secretaris geschieden.

ARTÏKEL 33
Het bestuur kan voor de vereniging in naam van de leden verplichtingen
aangaan en namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten
in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoedíngen.

ARTIKEL 34
Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in
een bestuursvergadering waarin de meerderheid van het aantal bestuursleden
aanwezig is.

ARTIKEL 35
Bestuursbesluiten dienen te worden genomen met gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de
voorzitter.

ARTIKEL 36
De ALV en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur
in de uitvoering van zijn taken behulpzaam zijn. Aan deze commissies
kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend
.
Beëindiging van de bestuursfunctie
ARTIKEL 37
De functie van een bestuurslid kan eindigen door:
1. bedanken;
de bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits
dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste drie maanden
2. periodieke aftreding;
Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af, volgens een door het
bestuur opgemaakt schema.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. overlijden;
4. ontslag door de ALV.
De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheíd
vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 38
In dwingende gevallen kan een bestuurslid door de andere bestuursleden
worden geschorst voor maximaal een maand, waarop de ALV over al
dan niet ontslag moet beslissen.

Geldmiddelen
ARTIKEL 39
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. inschrijfgelden van nieuwe leden;
b. contributies van de leden;
c. donaties;
d. subsidies;
e. schenkingen;
f. erfstellingen en legaten;
g. leningen, al dan niet onder het stellen van zekerheid aangegaan;
h. andere middelen.
2. Gelden, geschonken en aanvaard voor een bijzonder doel, zullen
afzonderlijk worden beheerd en uitsluitend tot dit doel worden aangewend.

Verenigingsjaar
ARTIKEL 40
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december daaraanvolgend.

Huishoudelijk Reglement
ARTIKEL 41
l. Door de ALV kan een Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld.
2. In dit Huishoudelijk Reglement, waarin geen bepalingen mogen
voorkomen in strijd met de statuten, worden de rechten en verplichtingen
van de leden vastgesteld en overigens alles geregeld, wat voor de goede
uitvoering van die statuten nodig wordt geacht.
3. Op de wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement zijn de bepalingen
van artikel 42 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging
ARTIKEL 42
1. Wijziging van de statuten kan alleen geschieden door de ALV met
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarín tenminste twee/derde van het aantal leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is en waartoe tenminste één maand
tevoren is opgeroepen.
2. Voorstellen tot wijziging kunnen worden gedaan door het bestuur of
door tenminste tien leden en moeten vooraf door mededeling van de
agenda van die vergadering, hetzij bij rondschrijven, hetzij bij
kennisgeving in de plaatselijke per ter kennis van de leden worden
gebracht. De inhoud van de wijziging dient teven, hetzij in het
rondschrijven of de kennisgeving te worden vermeld, dan wel ter inzage
te worden gelegd op een aan de leden bij hetzelfde rondschrijven of in
diezelfde kennisgeving bekend gemaakte plaats en tijd.
3. Is de eerste maal het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt
binnen drie weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden
waarin het betreffende voorstel tot statutenwijziging opnieuw aan de
orde wordt gesteld; in deze tweede vergadering wordt besloten met
gewone meerderheid van stemmen.
4. Wijzigingen in deze statuten worden van kracht op de eerste dag
volgende op die waarop zij notarieel verleden zijn.

Ontbinding.
ARTIKEL 43
De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de ALV;
b. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard
door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van
boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.

ARTIKEL 44
Bij ontbinding van de vereniging als bedoeld in de gevallen genoemd in
artikel 43 is belast met de vereffening:
a. het bestuur;
b. de curator
c. de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk
aanhangig was;
d. de laatste bestuursleden.

ARTIKEL 45
1. De in artikel 43 sub a. bedoelde ALV kan alleen genoemd besluít
nemen indien zij daartoe opzettelijk bijeengeroepen en met tenminste
twee/derde van de geldig uítgebrachte stemmen terwijl tenminste drie/
vierde van de leden aanwezig moet zijn.
2. Indien ter vergadering bedoeld ín het eerste lid van dit artikel het
vereiste aantal leden niet aanwezig was, kan in een eveneens opzettelijk
tot dit doel bijeengeroepen ALV, te houden tenminste twee weken en
ten hoogste vier weken daarna, het besluit tot ontbinding worden
genomen met tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal leden, dat aanwezig is.
3. In de algemene ledenvergadering, waarin tot ontbinding mocht
worden besloten, dienen -indien niet aan het bestuur wordt opgedragen tevens
de personen te worden aangewezen, die de zaken van de
vereniging zullen vereffenen.
4. Na de vereffening resterende bezittingen zullen worden bestemd
voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de
ontbonden vereniging.

Slotbepalingen
ARTIKEL 46
1. In gevallen waarin door deze statuten niet voorzien wordt, beslist
de ALV. Wanneer het belang van de vereniging het vergt dat de
beslissing geen uitstel gedoogt, dan beslist het bestuur.
2. Van deze beslissing stelt het bestuur de leden, binnen twee maanden
nadat zij genomen is, in kennis op straffe van nietigheid. De leden
hebben de mogelíjkheid de beslissing en de besluiten op een ALV,
daartoe bijeengeroepen overeenkomstig artikel L4, bij gewone meerderheid
aan uitgebrachte stemmen, nietig te verklaren en andere
besluiten te nemen staande de vergadering, met dien verstande dat
daardoor geen te goeder trouw verkregen rechten van derden worden
geschaad.

Inwerkingtreding
ARTIKEL 47
Deze statuten treden in werking nadat ze door de ALGEMENE LEDENVERGADERING
zijn goedgekeurd en in een notariële akte zijn vastgelegd.

Andere artikelen

AVG verklaring

Bridge Bond VOORWAARDEN DI6 ITALE NBB-DIENSTEN Versie november 2018 1. ALGEMEEN 1.1 Deze...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Doel ARTIKEL 1 1. Met inachtneming van het doel, zoals beschreven in de...

28/10/2021 - Loek Wijnhoven